HTML

Mi az IdegenNyelvŐr célja?

A magyarok többsége úgy beszél idegen nyelven, mint Fekete Pákó magyarul… Ez a blog annak szól, aki szeretne valamit tenni azért, hogy beszéde ne feketepákósan hangozzon, amikor idegen nyelven beszél.

Kiejtési felmérés

Bejegyzések

Friss topikok

 • So No: @IdegenNyelvŐr: Az egyik team meetingunkon zajlott le a kovetkezo beszelgetes: Amerikai kollega: ... (2021.01.02. 04:36) Hangsúlyozás és hanglejtés az angolban
 • Stacy11: Elnézést, pontosítom a kérdést, mert azóta elmerültem a korábbi cikkeid olvasgatásában :) Olyan es... (2020.03.25. 22:43) Az angol mássalhangzók — UPDATED
 • Devourius: Igaz nem cot-caught mergerrel kapcsolatos, de volt egy másik allofónbeli változás is a rendszeremb... (2019.02.11. 03:28) A Cot/Caught összeolvadásról
 • Devourius: Lehet oka az is, hogy a blog.hu régen http-linkekkel üzemelt. Most meg https-sel, emiatt nem tudja... (2018.11.16. 07:53) Képességfejlesztés
 • Devourius: @Devourius: közben kiderült, hogy nem mintha csak hallanék svát a Derek, Alexander nevekben, hanem... (2018.06.04. 16:25) Nyelvjárások fonémikus átírása

Sorvadás

2009.10.11. 07:00 :: IdegenNyelvŐr

Nemrég az angol szavak hangsúlyozása kapcsán szó esett már arról, hogy a szavaknak bizonyos szótagjai hangsúlyosak, mások pedig hangsúlytalanok – ez utóbbiak sorvadt alakban is megjelenhetnek. Az azonban nem került szóba, hogy hangsúlyos szótagok is hajlamosak sorvadásra bizonyos esetekben.

(Első megjegyzés: a sorvadt (redukált) alakot szokták gyenge alaknak (weak form) is nevezni, de én ezt nem tartom túl szemléletes, magától értetődő el­ne­ve­zésnek. Szerintem a sorvadt/sorvadó jelzők sokkal jobban kifejezik azt, amiről az alábbiakban szó lesz.)

(Második megjegyzés: Ebben a posztban a szokásos fonémikus helyett a fo­ne­tikus jelölést is használom, mivel az apró kiejtési eltéréseket csak az tudja precízen felfedni, hiszen mögöttük tulajdonképpen ugyan­azok a fonémák állnak. A fo­ne­ti­kus jelölések leírását lásd az angol magán- és mással­hangzók ismerteté­sé­nél.) 

Hangsúlyos funkciószavak

A hangsúlyos szótag sorvadása (ami persze együtt jár a hangsúly elvesz­té­sével) a funkció­szavak egyik jellemzője, melyekbe beletartoznak az elöljárók (pl. for, to, at), a kötőszavak (pl. and, but, that), a névelők (pl. the, an), a név­mások (pl. you, him, them, our), a segédigék (pl. can, must, are, have, will).

Nem sorvad azonban el a funkciószó magán­hangzója, amikor hangsúlyos hely­zet­ben áll, pl:

 • kontraszt kifejezésekor: I saw HIM, (not her) [US aɘˌsɔː ˈhɩm; GB aɘˌsσː ˈhɩm] /aɪ ˌsɔː ˈhɪm/
 • eldöntendő kérdésre adott válaszban:
  – Can you swim? – Yes, I CAN. [ˌjEs aɘˈkʰæˑn] /ˌjɛs aɪ ˈkæn/
 • hátravetett helyzetben:
  Who are you waiting FOR? [US ˌhʊɹ̩ jμˈwEɪɿɩŋ ˌfσˑɹ; GB ˌhμə jμˈwEɪtɩŋ ˌfσˑ] /US ˌhu əɹ ju ˈweɪtɪŋ ˌfɔːɹ; GB ˌhu ə ju ˈweɪtɪŋ ˌfɔː/
 • igekötőként: He woke UP at six. [US hiˌwσɷk ˈʌp ətˈsɩks; GB hiˌwɜɷk ˈɐp ətˈsɩks] /hi ˌwoʊk ˈʌp ət ˈsɪks/

Minden más esetben a funkciószavak hangsúlytalanok, és ennek követ­kez­té­ben több-kevesebb sorvadáson mennek keresztül. Kivételek persze vannak…

That

A that kétfajta szerepben állhat egy mondatban: lehet tagmondatok közti kötő­szó (hogy), és lehet mutató névmás (az, azt). Kötőszóként rendszerint elsorvad: /ðət/; mutató névmásként azonban akkor sem, ha hangsúlytalan: /ðæt/.

 • I know that it's late. [US aɘˈnσˑɷ ðəɿɩts ˈlEɪt̚; GB aɘˈnɜˑɷ ðətɩts ˈlEɪt̚] /aɪ ˈnoʊ ðət ɪts ˈleɪt/
 • I know that artist. [US aɘˈnσɷ ðæɿˈɑˑɹɿɩst̚; GB aɘˈnɜɷ ðætˈɑˑtɩst̚] /US aɪ ˈnoʊ ðæt ˈɑːɹtɪst; GB aɪ ˈnoʊ ðæt ˈɑːtɪst/

He, him, his, her

A him és a her tárgyként álló névmásként gyakran elveszti a szó eleji /h/-t, sőt, ez megeshet a nem szünet utáni he-vel is. Birtokos névmásként a his és a her szintén megválhat kezdőhangjától, de kicsit ritkábban, mint tárgyként.

 • I love her [US aɘˈlʌvɹ̩, aɘˈlʌv̥hɹ̩; GB aɘˈlɐvɐ, aɘˈlɐv̥hɐ] /US aɪ ˈlʌv (h)əɹ; GB aɪ ˈlʌv (h)ə/
 • I love her sister [US aɘˈlʌvɹ̩ ˈsɩstɹ̩; aɘˈlʌv̥hɹ̩ ˈsɩstɹ̩; GB aɘˈlɐvə ˈsɩstɐ, aɘˈlɐv̥hə ˈsɩstɐ] /US aɪ ˈlʌv (h)əɹ ˈsɪstəɹ; GB aɪ ˈlʌv (h)ə ˈsɪstə/

Can, can't

A tagadás mindig fontos a közlés szempontjából, ezért a not szó vagy vala­melyik segéd­igével össze­vont alakja (pl. can't, hasn't, isn't) mindig hangsúlyos a mondatban, így sorvadás sem következhet be.

Ezzel szemben a segédigék állító alakjai többnyire átesnek sorvadáson, ezért is lett sokuknak aposztróffal rövidített alakja is (pl. he's, we'd). Az állító alakok a hangsúlyukat csak a már fentebb említett esetekben tartják meg.

A can és a can't megfelelő ejtése viszont megérdemli, hogy tüzetesebben is megvizsgáljuk. Az állító alak hangsúlyos helyzetben mindig [kʰæn], esetleg hosszabban elnyújtva [kʰæːn] marad. Amikor viszont hangsúlytalan, rendszerint [kn̩] vagy [kən] lesz belőle.

Ennél is érdekesebb a tagadó alak helyzete. Először nézzük az egybeírt változatot (cannot), melynek ejtése sokféle lehet: /US kəˈnɑt, ˈkænɑt, ˈkænət; GB ˈkænɒt, ˈkænət/.

Az összevont can't alak brit ejtése [GB kʰɑˑnt̚] /GB kɑːnt/, amerikai ejtése pedig [US kʰænt̚, kʰæˑnt̚] /US kænt/. Összefüggő beszédben azonban a szóvégi /t/ szinte, vagy akár teljesen el is tűnhet, ami az amerikai ejtésnél meg­nehezít­heti az állító és a tagadó alak megkülönböztetését. Ilyen esetekben legtöbbször a szöveg­környezet egyértelművé teszi, hogy a beszélő mit mondott – éppen ezért válhatott lehetővé a közel azonos kiejtés: ha zavaró lenne, feltehetően nem alakult volna ki. Ha meg még­sem derülne ki a kontextusból, melyikre gondolt a beszélő, akkor valószínűbb, hogy a tagadó alakot használta, mivel a can't hang­zá­sá­val össze­téveszthető hang­súlyos állító forma jóval ritkábban, csak a már említett esetek­ben fordul elő.

Megeshet, hogy a can't /t/-jét glottal stop-ra cserélik, melynek következté­ben a magánhangzó kissé megrövidülhet, ezzel is elősegítve a can't beazonosí­tá­sát: [US kʰænʔ; GB kʰɑˑnʔ]. De még enélkül a megrövidülés nélkül is hallható a glottal stop, azaz a hangszálak pillanatnyi csendet eredményező összezárása.

 • I can dance [US aɘkn̩ ˈdæns; GB aɘkn̩ ˈdɑˑns] /US aɪ kən ˈdæns; GB aɪ kən ˈdɑːns/
 • I can't dance [US aɘˈkʰænʔ ˈdæns; GB aɘˈkʰɑˑnʔ ˈdɑˑns] /US aɪ ˈkænt ˈdæns; GB aɪ ˈkɑːnt ˈdɑːns/
 • I CAN dance [US aɘˈkʰæˑn ˈdæns; GB aɘˈkʰæˑn ˈdɑˑns] /US aɪ ˈkæn ˈdæns; GB aɪ ˈkæn ˈdɑːns/
 • I CAN'T dance [US aɘˈkʰænt ˈdæns; GB aɘˈkʰɑˑnt ˈdɑˑns] /US aɪ ˈkænt ˈdæns; GB aɪ ˈkɑːnt ˈdɑːns/

The, a

A névelők is alapvetően sorvadnak, hacsak nem kapnak hangsúlyos szerepet. A határozott névelő hangsúlyozása azt fejezi ki, hogy ez az a bizonyos dolog, ami­ről szó van, nem valami más. A határozatlan névelő hangsúlyozása pedig általában arra szolgál, hogy kifejezze, hogy ez egy bizonyos dolog, de nem feltétlenül az, amire számítottak. Az amerikai angolban a hangsúlyos határo­zat­lan névelő ettől a használattól függetlenül is előfordul, nem is olyan ritkán.

 • So you bought THE book. [US sσɷjμˌbɔˑt̚ ˈðɪˑi ˈbɷk̚; GB sɜɷjμˌbσˑt̚ ˈðɪˑi ˈbɷk̚] /soʊ ju ˌbɔːt ˈðɪi ˈbʊk/ – Megvetted hát A könyvet [amit a könyvek könyvének tartasz].
 • – Did you see the doctor? – I saw A doctor… [US aɘˌsɔː ˈEˑɪ ˈdɑk̚tɹ̩; GB aɘˌsσː ˈEˑɪ ˈdɒk̚tɐ] /US aɪ ˌsɔː ˈeɪ ˈdɑktəɹ; GB aɪ ˌsɔː ˈeɪ ˈdɒktə/ – Voltál az orvosnál? – Voltam orvosnál… [de nem annál, amelyikre te gondolsz].

Are, our, ours

Az our hangsúlyos ejtése megegyezik az hour ejtésével: [US aΩɹ̩; GB aΩɐ]. A sorvadt ejtése azonban kissé meglepően [US ɑˑɹ; GB ɑˑ] lett, ami meg majdnem egybeesik az are hangsúlyos ejtésével: [US ɑːɹ; GB ɑː]. Persze a két szó nem szokott ugyanott feltűnni egy mondatban, így a kiejtésbeli hasonlóság egyál­talán nem értelem­zavaró.

Az ours ehhez képest annyiban más, hogy az jelentésénél és önálló használa­tánál fogva ritkán kerül igazán hangsúlytalan helyzetbe, ejtése mégis felidézheti az our sorvadt ejtését is az hours kiejtésével egyező ejtés mellett: [US aΩɹ̩z, ɑːɹz; GB aΩɜz, ɑːz]

Az are sorvadt alakja többnyire /US əɹ; GB ə/ szokott lenni, melynek meg­való­sí­tása US-ben egy szótagalkotó [ɹ̩], GB-ben pedig csak egy [ə], ill. magánhangzó előtt [əɻ].

 • Our friends are happy. [US ɑˑɹˈfɹEndz ɹ̩ˈhæpi; GB ɑˑˈfɻEndz əˈhæpi] /US aʊɹ ˈfɹɛndz əɹ ˈhæpi; GB aʊə ˈfɹɛndz ə ˈhæpi/
 • These are ours. [US ˈðɪˑiz ɹ̩ˈɑːɹz̥, ˈðɪˑiz ɹ̩ˈaΩɹ̩z̥; GB ˈðɪˑiz əɻˈɑːz̥, ˈðɪˑiz əɻˈaΩɜz̥] /US ˈðɪiz əɹ ˈaʊəɹz; GB ˈðɪiz əɹ ˈaʊəz/

Kérdőszavak

A kérdőszavak mindig hangsúlyosak, amikor kérdés elején állnak, kötőszóként azonban sorvadhatnak.

 • Who did it? [US ˌhʊˑu ˈdɩdɩt̚; GB ˌhμˑu ˈdɩdɩt̚] /ˌhʊu ˈdɪd ɪt/
 • I don't know who did it. [US aɘˈdσɷn ˌnσˑɷ hμˈdɩdɩt̚; GB aɘˈdɜɷn ˌnɜˑɷ hμˈdɩdɩt̚] /aɪ ˈdoʊnt ˌnoʊ hu ˈdɪd ɪt/

Sorvadt alakok

Végezetül következzenek a leggyakoribb funkciószavak leggyakoribb sorvadt alakjai. A sorokban az első, elkülönített kiejtés mindig a hangsúlyos alak, mely akár – a hangsúlyt leszámítva – meg is egyezhet az egyik sorvadt alakkal.

A következő listákban mondat- és hang­környezetükből kiragadott szavak sze­re­pel­nek, így a megadott fonetikus átírásoktól kissé eltérő kiejtések is lehet­sé­gesek. Ebből adódóan nem is jelöltem minden esetben a szóvégi zöngét­lenedést, ill. az unreleased hangokat. Azokban az esetekben, ahol a szavak utolsó hangja attól függ, hogy magán- vagy mássalhangzó követi-e, V jelöli az előbbieket, C az utóbbiakat, pl.: to [tμV, təC].

Névelők

 • a Eˑɪ] – [ə]
 • an [ˈæn] – [ən, n̩]
 • the [ˈðɪˑi] – [ðə, ði, ð]

Névmások

 • I [ˈaˑɘ] – [US aɘ, ʌɘ, ʌ, ə; GB aɘ, ɐɘ, ɐ, ə]
 • you [ˈjμˑʊ] – [US jμ, jə, jʌ; GB jμ, jə, jɐ]
 • he [ˈhɪˑi] – [hi, i]
 • she [ˈʃɪˑi] – [ʃi]
 • it [ˈɩt] – [ɩt, ɩʔ, t]
 • we [ˈwɪˑi] – [wi]
 • they [ˈðEˑɪ] – [ðEɪ, ðE, ðɩ]
 • me [ˈmɪˑi] – [mi]
 • him [ˈhɩm] – [hɩm, ɩm, əm, m, m̩]
 • her [US ˈhɹ̩ː; GB ˈhɜː] – [US hɹ̩, ɹ̩; GB hə, hɐ, ə, ɐ, ɜ]
 • us [US ˈʌs; GB ˈɐs] – [əs]
 • them [ˈðEm] – [ðəm, ðm̩, əm, m̩]
 • my [ˈmaˑɘ] – [US maɘ, mʌɘ, mʌ; GB maɘ, mɐɘ, mɐ]
 • your [US ˈjʊˑɹ̩, ˈjσːɹ; GB ˈjσː] – [US jɹ̩, jʊɹ̩, jσˑɹ; GB jə, jσˑ]
 • his [ˈhɩz] – [ɩz]
 • its [ˈɩts] – [ɩts, əts]
 • our [US ˈaΩɹ̩; GB ˈaΩɐ] – [US ɑˑɹ; GB ɑˑ]
 • their [US ˈðEˑɹ̩; GB ˈðEˑɜ] – [US ðEɹ̩, ðɹ̩; GB ðEɜ, ðɜ, ðə]
 • this [ˈðɩs] – [ðɩs, ðəs]
 • that [ˈðæt] – [ðæt]
 • these [ˈðɩˑiz] – [ðɩiz]
 • those [US ˈðσˑɷz; GB ˈðɜˑɷz] – [US ðσɷz; GB ðɜɷz]

A létige

 • am [ˈæm] – [əm, m]
 • are [US ˈɑːɹ; GB ˈɑː] – [US ɑɹ, ɹ̩; GB ɑ, ə]
 • is [ˈɩz] – [ɩz, s, z]
 • was [US ˈwʌz, ˈwɑz; GB ˈwɒz] – [wəz, wz̩]
 • were [US ˈwɹ̩ː; GB ˈwɜː] – [US wɹ̩; GB wə]
 • be [ˈbɪˑi] – [bi]
 • been [US ˈbɩn; GB ˈbɪˑin] – [US bɩn, bEn, bən, bn̩; GB bɪˑin, bɩn]

Segédigék

 • do [US ˈdʊˑu; GB ˈdμˑu] – [dμ, də, d]
 • does [US ˈdʌz; GB ˈdɐz] – [dəz, dz, dz̩, z, s]
 • did [ˈdɩˑd] – [dɩd, dəd, də, d]
 • have (perfect infinitive, pl. could have seen) [ˈhæˑv] – [əv, v, v̩, ə]
 • have (pr. perfect (cont.) igeidőkben) [ˈhæˑv] – [hæv, həv, əv, v]
 • has (pr. perfect (cont.) igeidőkben) [ˈhæˑz] – [hæz, həz, əz, z]
 • have to [ˈhæv̥ tμ] – [ˈhæv̥ tμV, ˈhæf tμV, ˈhæv̥ təC, ˈhæf təC]
 • has to [ˈhæz̥ tμ] – [ˈhæz̥ tμV, ˈhæs tμV, ˈhæz̥ təC, ˈhæs təC]
 • had (past perfect (cont.) igeidőkben) [ˈhæˑd] – [hæd, həd, əd, d]
 • had to [ˈhæd̥ tμ] – [ˈhæd̥ tμV, ˈhæt tμV, ˈhætμV, ˈhæɿμV, ˈhæd̥ təC, ˈhæt təC, ˈhætəC, ˈhæɿəC]
 • can [ˈkʰæn] – [kn̩, kən]
 • could [ˈkʰɷˑd] – [kʰɷd, kɷd, kəd]
 • may [ˈmEˑɪ] – [mEɪ, məC, miV]
 • might [ˈmaɘt] – [US mʌɘt; GB mɐɘt]
 • will [ˈwɩɫ] – [wɫ̩, ɫ̩, wəɫ, əɫ]
 • would [ˈwɷˑd] – [wɷd, wəd, d]
 • shall [ˈʃæɫ] – [ʃəɫ, ʃɫ̩, ɫ̩]
 • should [ˈʃɷˑd] – [ʃɷd, ʃəd]
 • must [US ˈmʌst; GB ˈmɐst] – [US mʌs, məs; GB mɐs, məs]

Összevont tagadó alakok

Az összevont tagadó alakok – a don't kivételével – mindig hangsúlyosak, ezért a sorvadás többnyire a szó végi /t/ lekopásában vagy esetleg glottal stop-ra cserélődésében merül ki.

 • don't [US ˈdσɷnt; GB ˈdɜɷnt] – [US dσɷn, dən, dn̩, dʌ, də; GB dɜɷn, dən, dn̩, dɐ, də]
 • doesn't [US ˈdʌzn̩t; GB ˈdɐzn̩t] – [US ˈdʌzn̩; GB ˈdɐzn̩]
 • didn't [ˈdɩdn̩t] – [ˈdɩdn̩̩]
 • haven't [ˈhævn̩t] – [ˈhævn̩]
 • hasn't [ˈhæzn̩t] – [ˈhæzn̩]
 • hadn't [ˈhædn̩t] – [ˈhædn̩]
 • can't [US ˈkʰænt; GB ˈkʰɑˑnt] – [US kʰænʔ; GB kʰɑˑnʔ]
 • couldn't [ˈkʰɷdn̩t] – [ˈkʰɷdn̩]
 • won't [US ˈwσɷnt; GB ˈwɜɷnt] – [US wσɷn; GB wɜɷn]
 • wouldn't [ˈwɷdn̩t] – [ˈwɷdn̩]
 • shan't [US ˈʃænt; GB ˈʃɑˑnt] – [US ʃænʔ; GB ʃɑˑnʔ]
 • shouldn't [ˈʃɷdn̩t] – [ˈʃɷdn̩]
 • mustn't [US ˈmʌsn̩t; GB ˈmɐsn̩t] – [US ˈmʌsn̩; GB ˈmɐsn̩]
 • isn't [ˈɩzn̩t] – [ˈɩzn̩]
 • aren't [US ˈɑˑɹnt, ˈɑˑɹənt; GB ˈɑˑnt] – [US ɑˑɹnʔ, ˈɑˑɹənʔ; GB ɑˑnʔ]
 • wasn't [US ˈwʌzn̩t, ˈwɑzn̩t; GB ˈwɒzn̩t] – [US ˈwʌzn̩, ˈwɑzn̩; GB ˈwɒzn̩]
 • weren't [US ˈwɹ̩ˑnt, ˈwɹ̩ˑənt; GB ˈwɜˑnt] – [US wɹ̩ˑnʔ, ˈwɹ̩ˑənʔ; GB wɜˑnʔ]

Kötőszavak

 • and [ˈænd] – [ənd, ən, n̩]
 • or [US ˈσːɹ; GB ˈσː] – [US σˑɹ, ɹ̩; GB σˑ, ə]
 • but [US ˈbʌt; GB ˈbɐt] – [bət, bəʔ]
 • that [ˈðæt] – [ðət]
 • what [US ˈhwʌt, ˈhwɑt, ˈwʌt, ˈwɑt; GB ˈwɒt] – [US hwʌt, hwɑt, hwət, wʌt, wɑt, wət; GB wɒt, wət]
 • when [US ˈhwEn, ˈwEn; GB ˈwEn] – [US hwən, wən; GB wən]
 • where [US ˈhwEˑɹ̩, ˈwEˑɹ̩; GB ˈwEˑɜ] – [US hwEɹ̩, hwɹ̩, wEɹ̩, wɹ̩; GB wEɜ, wə]
 • who [US ˈhʊˑu; GB ˈhμˑu] – [hμ, μ]

Elöljárók

 • at [ˈæt] – [ət]
 • for [US ˈfσːɹ; GB ˈfσː] – [US fσˑɹ, fəɹ, fɹ̩; GB fσˑ, fə]
 • from [US ˈfɹʌm, ˈfɹɑm; GB ˈfɻɒm] – [US fɹəm, fɹm̩; GB fɻəm, fɻm̩]
 • in [ˈɩn] – [ɩn, n, n̩]
 • of [US ˈʌˑv, ˈɑˑv; GB ˈɒˑv] – [əv, v̩, ə, fC]
 • on [US ˈɔːn, ˈɑˑn; GB ˈɒˑn] – [US ɔˑn, ɑn, ən; GB ɒn, ən]
 • to [US ˈtʰʊˑu; GB ˈtʰμˑu] – [tμV, təC]
 • with [ˈwɩˑð, ˈwɩθ] – [wɩð, wəð, wɩθ, wəθ]
 • without [wɩˈðaΩt, wɩˈθaΩt] – [wɩˈðaΩt, wəˈðaΩt, wɩˈθaΩt, wəˈθaΩt]

Egyebek

 • there (is/are) [US ˈðEˑɹ̩; GB ˈðEˑɜ] – [US ðEɹ, ðəɹ, ðɹ̩; GB ðEɜ, ðɜ, ðə]
 • no [US ˈnσˑɷ; GB ˈnɜˑɷ] – [US nσɷ, nəC, nμV; GB nɜɷ, nəC, nμV]
 • some [US ˈsʌm; GB ˈsɐm] – [səm, sm̩]
 • any Eni] – [əni, n̩i]
 • many [ˈmEni] – [məni, mn̩i]
 • nor [US ˈnσːɹ; GB ˈnσː] – [US nσˑɹ, nɹ̩; GB nσˑ, nə]
 • if [ˈɩf] – [ɩf, əf, f̩]
 • then [ˈðEn] – [ðən]
 • so [US ˈsσˑɷ; ˈGB sɜˑɷ] – [US sσɷ, səC, sμV; GB sɜɷ, səC, sμV]
 • as [ˈæˑz] – [əz, z̩]
 • than [ˈðæn] – [ðən, ðn̩]
 • just [US ˈʤʌst; GB ˈʤɐst] – [ʤəst]

19 komment

Címkék: angol kiejtés hangsúly hangtan

A bejegyzés trackback címe:

https://idegennyelvor.blog.hu/api/trackback/id/tr491437668

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

peetmaster · http://nemdohanyzom.blog.hu 2009.10.11. 09:36:02

ez érdekes. Nem is ismertem a blogot, de majd.

Vajda Gábor (Gabor_V) · http://www.linkedin.com/in/gaborvajda1984 2009.10.11. 10:01:01

Na, azt hiszem befűzöm ezt a blogot RSS-be, frissítem hajdani angol nyelvészeti tudásomat.

phaidros 2009.10.11. 11:35:06

Csatlakozom az előttem szólóhoz.

Quicksilver 2009.10.11. 11:53:17

Én is csak ennyit tudok hozzátenni. :-P

IdegenNyelvŐr · http://idegennyelvor.blog.hu 2009.10.11. 12:07:33

@peetmaster: @Gee Halen: @phaidros: @Quicksilver: Jó látni, hogy gyarapszik a blog olvasótábora :) Igyekezni fogok a jövőben is megfelelni az elvárásoknak, és újabb hasznos tippeket adni. ;)

Viszont mivel ti új látogatók vagytok, hadd legyen egy kérdésem: mennyire magától értetődő, hogy a kék fonetikus átírásokra kattintva meg lehet hallgatni a kiejtésüket is?

2009.10.11. 17:56:48

Én úgy tanultam, hogy azért tudják megkülönböztetni a can és a can't ejtését, mert a 'can' gyakorlatilag mindig sorvadt, az igén van a hangsúly; míg tagadásnál mindig a "can't"-en (azaz gyokrlatilag nincs sorvadt alakja - egészen értelmetlen is lenne).
Ez nagy hülyeség, vagy tényleg így van ?

IdegenNyelvŐr · http://idegennyelvor.blog.hu 2009.10.11. 19:02:32

@Szakadás: Nem, ez egyáltalán nem hülyeség, de nem teljesen pontos. A can valóban többnyire sorvadt, de állhat hangsúlyos helyzetben is, ha a képesség meglétén van a hangsúly, nem azon, hogy mit tud csinálni (plusz a poszt elején taglalt esetekben), pl.:
Believe me, you CAN pass that exam! (minden tételt tudsz, így képes vagy rá)
Ezt a mondatot akár úgy is lehetne érteni, hogy Believe me, you can't pass that exam! (mert pikkel rád a vizsgáztató)

A can't valóban mindig hangsúlyos, neki és a többi összevont tagadószónak inkább erősen ill. kevésbé hangsúlyozott (= emphasized) változata van, és a kevésbé hangsúlyozott végéről lekophat a /t/, vagy glottal stop-pá válhat, mint pl. a can't esetében. A szó szoros értelmében ez valóban nem sorvadás, hiszen nem válik hangsúlytalanná.

A kettő megkülönböztetése így valóban inkább annak okozhat gondot, aki nem tudja, hogy a can gyakrabban sorvad, mint nem. De mint írtam is, a szövegkörnyezetbe rendszerint vagy csak az állító, vagy csak a tagadó jelentés illik. A fenti példamondat is feltehetően egy olyan párbeszédben hangzik el, amiből kiderül, hogy a beszélő szerint a másiknak van-e esélye átmenni a vizsgán.

gemby 2009.10.11. 22:58:02

@IdegenNyelvŐr: friss hús vagyok én is. jó a blog, nem volt egyértelmű a kattanásra hallgatható kiejtés, viszont a hatására következetesen összeomlik a firefoxom.
még szerencse, hogy értem a fonetikát.

IdegenNyelvŐr · http://idegennyelvor.blog.hu 2009.10.12. 10:14:09

@guLi: oops, eddig ilyet nem tapasztaltam, pedig nekem is Firefoxom van, meg a statisztikák szerint az ide látogatók 60%-ának is (20% Explorer). Esetleg próbálkozz a Firefox és a hanglejátszó plugin (nekem QuickTime van) frissítésével, újratelepítésével. Az talán segíthet.

Αphelion 2009.10.12. 16:05:49

A just-nak a végéről is gyakran lekopik a t, pl. a "just do it" ejtése [ʤəzˈdʊˑuɩt]. (Nem pedig "dzsászötö dú it", mint néha itthon hallani -- az kb. olyan, mint ha valaki az "azt hiszem" szókapcsolatban az összes mássalhangzót ki próbálná ejteni...)

IdegenNyelvŐr · http://idegennyelvor.blog.hu 2009.10.12. 16:46:15

@Aphelion: Ez igaz, de az általánosságban is elmondható, hogy a mássalhangzók közti /t, d/ gyakran ki szokott pottyanni, nem csak a just esetében, pl. next day.
Azt ugyanakkor vitatnám, hogy a just /s/-sze [z]-vé válna zöngés mássalhangzó előtt, hacsak ez már nem egy így megkövesedett szlogen, mint a cupboard.

Αphelion 2009.10.12. 20:57:02

@IdegenNyelvŐr: Igaz is, ha magánhangzóval kezdődő szó jön a just után, akkor mindig ejtik a t-t, szóval akkor ez igazából nem is a just sorvadása, hanem az általad említett hangtani szabály következménye.

Az /s/-t én gyors beszédben zöngésnek (vagy legalábbis részben zöngésnek) szoktan érzékelni, de lehet hogy csak én nem fülelek elég jól. (Viszont ha hosszabban elnyúlilk, vagy szünet van utána, akkor tényleg mindenképpen zöngétlen.)

daniferi 2009.10.13. 15:34:31

Nekem QuickTime 7 van fent, Firefox 3.5.3 és működik. Bár az első hallgatáskor befagy 5-10 másodpercre, míg betölti a háttérben a QT-t, de utána egyből működik.

Valóban, hasznos ez a blog, jó meghallgatni a kiejtéseket is :)

Franci1969 2009.10.17. 22:19:35

@IdegenNyelvŐr:
nekem nem volt egyértelmű, hogy a kék az kattintható, jelentem a 20%-ot gyarapítom IE 6.0-val (!) és többször kell kattintani, hogy megszólaljon, de simán hallható, érthető, bár kicsit halk.
magyar anyanyelvű a beszélő?

IdegenNyelvŐr · http://idegennyelvor.blog.hu 2009.10.18. 00:06:50

@Franci1969: De most már ugye nálad is látszanak a kékek mellett a hangszóró szimbólumok?
Halkak lennének? 89 dB-re vannak belőve, a 90 dB a wikipedia szerint "üzemi zaj, kamion 1 méterről". Én ezeket nem mondanám halknak ;)
Magyarnak hangzik a beszélő?

Franci1969 2009.10.18. 00:15:02

hangszóró képecske nincs, halknak talán azért neveztem, mert a lakás alapzaj nagy volt (2 gyerek), a beszélő is talán ezért hangzik magyarnak, nem tudom... :)

IdegenNyelvŐr · http://idegennyelvor.blog.hu 2009.10.18. 11:57:36

@Franci1969: Megnéztem, IE-vel valóban nincs hangszóró mellettük. Hmm, ez érdekes...

Devourius · http://phono-blog.blogspot.hu/ 2012.08.21. 09:39:17

Az October szónak az elején miért csak /ɒ̣/ lehet? /σɷ/ vagy /ə/ miért nem? Zárt szótag miatt? Vagy az zárja ki, hogy akkor /əˈktσɷ.bə(r)/ lenne a szótagolás és nem lenne hehezett a t?

IdegenNyelvŐr · http://idegennyelvor.blog.hu 2012.08.22. 23:00:15

@Devourius: Mivel /kt/-vel nem kezdődhet szótag, ezért az első szótagot a /k/ zárttá teszi. A zárt szótagban lévő <o> pedig rendszerint az /ɑ/-t jelöli, ahogy itt is. Bár elvi lehetőség lenne az első hang sorvadására (/əkˈt-/), de nem szokott.
 
süti beállítások módosítása